El Nostre Blog

Íntim! - Únic! - Sentit! - Ecològic!
Com tramitar una herència

Quan ens deixa un familiar, hem de fer front al dol i el dolor per la pèrdua i a l’hora, gestionar en un moment molt delicat, una sèrie de tràmits i gestions, alguns de complexitat, que són necessaris per formalitzar les seves últimes voluntats.

Els hereus, hauran de fer front a tot un seguit de tràmits com ara escriptura notarial, certificacions, impostos o inscripcions que a continuació us exposem per poder facilitar-vos l’ordre correcte de passos a l’hora de tramitar una herència.

Certificats de defunció i d’últimes voluntats

El primer pas davant la pèrdua d’un familiar, és obtenir el certificat de defunció al Registre Civil. Aquest certificat es pot demanar a partir de 15 dies passats des de la defunció i el pot demanar qualsevol persona tot i que moltes empreses funeràries o asseguradores de pòlisses de decessos, s’encarreguen d’obtenir-lo en nom de la família.

Un cop tenim el certificat de defunció, cal que ens adrecem a la Gerència Territorial del Ministeri de Justícia, que per exemple, a Barcelona està al carrer Garcilaso número 123, on ens faran complimentar el model 790 de taxes i un cop pagat (el 2016 són 3,70 euros de taxes) podrem sol·licitar tant el certificat d’últimes voluntats (on es diu si el difunt havia deixat escrit testament i a quin notari) i el certificat d’assegurances de vida (on sabrem si tenia contractades pòlisses d’assegurances de vida i amb quines asseguradores)

A partir d’aquí i amb la informació dels certificats, ens adreçarem al nostre advocat o directament al notari per tramitar el repartiment de l’herència entre els beneficiaris de la mateixa.

Escriptura d’herència

Si el difunt no va deixar testament, cal que els seus familiars més propers (aquells que segons la llei de successions, tindrien el dret legal a heretar, signin davant de notari l’acta d’hereus, per designar qui té els drets successoris del difunt. Aquest pas previ serà imprescindible per poder acceptar l’herència.

Com tramitar una herència, el testament

Quan el difunt ha deixat testament, el repartiment dels bens es fa seguint les instruccions del mateix.

Un cop el notari té clar qui són els hereus, sigui per acta d’hereus o bé per testament, cal formalitzar l’escriptura d’herència. Per fer-ho el notari necessita, notes simples dels immobles, certificats de saldos bancaris de les comptes del difunt a data de defunció, certificats de pòlisses i altres documents relacionats amb bens del difunt, com poden ser vehicles, nínxols etc..

Un cop acceptada i signada l’herència per part dels hereus, passem a la última part dels tràmits que consisteix en fer front a les obligacions tributàries i a la presa de possessió dels bens.

Obligacions Tributàries: Impost de successions i plusvàlues

Com tramitar una herència - Obligacions tributàries: Impost de successions i plusvàlues

Un cop signada l’escriptura, cal presentar a l’Agència Tributària l’impost de successions per tal de liquidar l’import que segons el cabdal rebut i el nostre grau de parentiu ens pertoqui.

També en cas de rebre bens immobles, caldrà liquidar l’impost de la plusvàlua ( impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana) corresponent al nostre Ajuntament.

El període per liquidar els corresponents impostos és de 6 mesos a partir de la data de defunció.

És aconsellable que la confecció i tramitació dels impostos ens la faci un professional, donat que una liquidació errònia ens pot portar reclamacions i sancions per part de l’Administració.

Un cop liquidats els impostos, ja poden adjudicar-nos els bens i posar-los al nostre nom.

En cas de bens immobles podem dirigir-nos al Registre de la Propietat per fer el canvi de nom.

Cal que ens adrecem a les entitats bancàries a prendre possessió dels diners dipositats en comptes, que des de la data de defunció queden bloquejats en espera de la presentació de l’herència i l’impost liquidat.

I fer el mateix en cas d’altres bens com els vehicles, carnets esportius, nínxols o altres tipus de bens.

En cas de dubte demanar ajut

Són molts els tràmits que cal dur a terme en un moment en que les famílies estan emocionalment estressades i tristes. És per això que moltes opten per posar des d’un inici, el tràmit de l’herència, en mans d’un advocat o d’una assessoria, per tal d’assegurar-se que tot es fa de la manera correcta i poder dedicar-se en la mesura del possible a recuperar-se anímicament de la pèrdua de l’esser estimat.

{SCPinterestShare href=https://www.galaazul.cat/bloc/123-com-tramitar-una-herencia.html layout=button_count image= desc= size=small}
Organitzem l'acte de dipositar les cendres del teu ser estimat sota les ones del Mediterrani

 
Íntim! - Únic! - Sentit! - Ecològic!