El Nostre Blog

Íntim! - Únic! - Sentit! - Ecològic!

Llegat Solidari

Diferències entre un hereu, legatari i legitimari

Sense entrar en especificacions legals i per explicar-ho de forma senzilla i clara, l’hereu és aquell que succeeix a la persona difunta en la totalitat dels seus bens i deutes i per tant succeeix al difunt amb caràcter universal, mentre que el legatari únicament adquireix bens concrets i determinats sense ser responsable del passiu de l’herència.

D’aquesta forma el legatari només pot adquirir bens o drets concrets que han estat determinats pel testador i per tant únicament tenen dret a rebre aquells bens o drets que el difunt deixa perfectament especificats en el seu testament.

No confondre legatari amb legitimari, mentre que el primer és únicament adquirent del bens o drets que se li han atribuït en el testament, el legitimari són determinats familiars (descendents, ascendents i cònjuge) amb drets preferents sobre l’herència i que poden fer valer aquests drets, reclamant la part de l’herència que per llei els correspon, tot i que el difunt no els hagi anomenat els seus hereus.

El llegat solidari o social

Quan redactem testament davant notari, decidim el destí dels nostres bens després de la nostra mort i tenim la possibilitat de llegar part o la totalitat dels mateixos a organitzacions no governamentals, que treballen per ajudar a causes socials o millorar la vida dels més desafavorits.

El procés per incloure un llegat solidari al nostre testament és molt senzill i fàcil.

  • Com en qualsevol altre testament cal dirigir-se al notari per preparar el nostre testament notarial que reculli les nostres últimes voluntats.

  • Si el testador compte amb legitimaris, caldrà reservar al menys la part de la legítima que els correspongui.

  • Un cop preservada la legítima ( en cas que existeixin legitimaris) el testador haurà d’especificar quina part dels seus bens vol destinar a llegat social i a quina ONG o ONG’s vol beneficiar.

  • Finalment és convenient avisar a les ONG’s afavorides, per que tinguin coneixement del seu futur llegat i pugin supervisar que la voluntat del testador, s’executa correctament després de la seva mort. (Alguns testadors entreguen a la ONG en qüestió una còpia del seu testament per que tinguin constància del futur llegat).

Existeixen algunes organitzacions que a través de les seves pàgines web, ens faciliten informació i assessorament per realitzar llegats solidaris a diferents ONG’s tals como “Herencias y legados con corazón” www.herenciasylegados.fundaciononce.es que pertany a la Fundación O.N.C.E o “legado solidario” www.legadosolidario.org

Altres organitzacions gestionen llegats solidaris per a causes concretes, com pot ser “amics de la gent gran” www.amicsdelagentgran.org que especifica a la seva pàgina web, que poden fer amb diferents quantitats econòmiques, si les perceben en forma de llegat, de manera que el testador pot saber en vida a que es destinaran el seus diners i quina obra social concreta es realitzarà amb el mateix. Aquest exercici de transparència pretén afavorir la solidaritat dels testadors que estan pensant destinar part de la seva herència a la fins solidaris.

Per qualsevol dubte sobre el llegat solidari podeu dirigir-vos al notari que us ajudarà a resoldre els vostres dubtes i a redactar un testament que sigui fidel a les vostres últimes voluntats.

{SCPinterestShare href=https://www.galaazul.cat/bloc/134-que-es-un-llegat-solidari.html layout=button_count image= desc= size=small}
Organitzem l'acte de dipositar les cendres del teu ser estimat sota les ones del Mediterrani

 
Íntim! - Únic! - Sentit! - Ecològic!