El Nostre Blog

Íntim! - Únic! - Sentit! - Ecològic!

gala-azul-cendres-en-el-mar-declaracio-de-renda-de-un-difunt

Tributen els difunts a la declaració de la renda?

Pot semblar una pregunta fora de lloc, però tot i que pugui semblar estrany o per a molts inclús de mal gust, conservem la obligació de realitzar la declaració de la renda, fins i tot després de la nostre defunció, obligació que es traspassa als nostres hereus, que no només hereten els nostres bens, sinó que també les nostres obligacions.

Tots els difunts han de realitzar la declaració de la renda?

No tots els difunts tenen la obligació de declarar, únicament aquells que hagin obtingut percepcions que sobrepassin els límits establerts en les normes de l’impost, tot i que de tota manera és recomanable realitzar un estudi previ per pre calcular la declaració, ja que en molts casos, els que no estan obligats a presentar renda, obtenen resultats favorables amb dret a devolució i per tant en aquest cas, malgrat no tenir-ne obligació, es avantatjós per els hereus presentar la declaració.

Cal tenir en compte que només declararem per el període que va des de 1 de gener fins a la data de la mort.

Com es realitza la declaració?

Un cop tenim confeccionada la declaració podem trobar-nos amb dos escenaris, que la declaració surti a pagar o que surti a retornar.

Si la declaració és a pagar podem abonar la quantitat deguda en efectiu en qualsevol entitat bancària donat que el difunt, no disposarà de compte bancari per realitzar el pagament.

Un altre sistema és presentar la renda de forma telemàtica utilitzant un codi NRC. El codi NRC ha de sol·licitar-se a una entitat bancària, especificant les dades del model, el període, exercici, import i codi de compte. Un cop obtingut el NRC, l’inclourem a la declaració de la renda i l’entitat bancària s’encarregarà de realitzar el càrrec al compte que li hem facilitat i d’abonar l’import a l’Agència Tributària.

L’altre supòsit que ens podem trobar, és una declaració amb dret a devolució. En aquest cas, igual que en l’anterior, no podem facilitar una domiciliació bancària a nom del difunt, ja que ens exposem a que Hisenda no efectuï la devolució, al detectar que el titular del compte ja és mort.

Per tant, cal comunicar a l’Agència Tributària que som els hereus legals del difunt i per tant tenim dret a reclamar la devolució. Els hereus han d’anar a les oficines de l’Agència Tributària i presentar original i còpia del DNI del difunt, certificat de defunció, llibre de família, últimes voluntats i testament o escriptura d’acceptació d’herència, on s’acredita que són els hereus legals.

Si la quantitat a retornar supera els 1.200 euros també hauran d’acreditar que han liquidat l’impost de successions. En alguns casos si l’herència ja ha estat liquidada prèviament, caldrà fer una liquidació complementària per poder afegir a la liquidació, l’import de la devolució.

Finalment haurem d’acreditar amb un certificat bancari, la titularitat del compte corrent on sol·licitarem la devolució. Si únicament existeix un hereu, aquest haurà de ser titular del compte, en cas de ser més d’un, si al compte no consten tots com a titulars, aquells que no hi constin hauran de signar autorització al titular del compte.

És important realitzar tot el tràmit correctament, per evitar endarreriments o inconvenients en la devolució.

En cas de dubte és important posar-e en mans de professionals per no incorre en possibles infraccions tributàries.

{SCPinterestShare href=https://www.galaazul.cat/bloc/139-declaracio-de-renda-de-un-difunt.html layout=button_count image= desc= size=small}
Organitzem l'acte de dipositar les cendres del teu ser estimat sota les ones del Mediterrani

 
Íntim! - Únic! - Sentit! - Ecològic!