Organitzem l'acte de dipositar les cendres del teu ser estimat sota les ones del Mediterrani

Legislació i Permisos

Normativa

La normativa que regula l’àmbit funerari, permet que les urnes amb les cendres dels difunts, siguin entregades als seus familiars després de la incineració; malgrat això, no significa que puguin ser traslladades i dipositades lliurement en un entorn natural.

El mar com una de les fonts principals de recursos de l’esser humà, compte amb la legislació pròpia d’un espai protegit i per tant qualsevol vessament incontrolat o sense permís exprés per realitzar-lo, està considerat un abocament il•legal.

En aquest sentit per dipositar les cendres de difunts al mar, és imprescindible disposar d’una autorització expressa que només pot atorgar el Ministeri de Foment a través de l’autoritat marítima competent (DGMM).

Empresa Autorizada

Gala Azul és la primera empresa autoritzada per a aquest tipus de servei pel Ministeri de Foment, mitjançant les instruccions de les Capitanies Marítimes, complint amb totes les exigències dictades expressament per aquest tipus de servei des de la DGMM, per a la plena seguretat de les persones a bord i la protecció del medi marí.

Normativa

"Normativa que regula l'àmbit funerari i l'abocament de residus al mar."

Per al mar (i I)

ORDRES I PROTOCOLS

· L'Ordre Ministerial de 26 de maig de 1976 sobre prevenció de la contaminació Marina provocada des de bucs i aeronaus.
· Protocol de Londres de 1996 relatiu al Conveni Sobre la Prevenció de la Contaminació del Mar per abocament de deixalles i altres matèries, 1972.
· Protocol sobre la prevenció de la contaminació del Mar Mediterrani causat per abocaments des de bucs i aeronaus. Conveni per a la protecció del mitjà marí i de la regió costanera del Mediterrani, 1976 (Conveni de Barcelona 1976).


Per al mar (i I)

Per al mar (i I)

Per al mar (i II)

ORDRES I PROTOCOLS

En elles (art. 1 i següents de la OM) es defineix “abocament” com:

“tota evacuació deliberada en el mar de deixalles i altres matèries”,

i es persegueix impedir la contaminació del mar pel abocament d'aquestes. L'activitat de dipòsit o esplai de cendres en el mar es considera per tant un “abocament” a l'efecte d'aquesta normativa i per això, necessitant d'autorització per l'Autoritat Marítima (art. 4 de la OM).

NOTA: No és aplicable el conveni internacional MARPOL ja que en ell es defineix com a “descàrrega” l'evacuació de substàncies produïdes pels bucs dins de la seva activitat (escombraries, aigües grises i negres, aigües de sentines, etc.) i exclou expressament els “abocaments”

Per al mar (i II)

Per al mar (i II)

En l'àmbit funerari

· La normativa de policia mortuòria de Catalunya (decret 297 de 25 de novembre de 1997)

A la secció tercera article 16.4 indica que:

“El transport de les urnes de cendres, o el seu dipòsit posterior, no està subjecte a cap exigència sanitària."

Amb aquesta redacció es refereix al seu “transport i conservació” i en cap cas a la seva “lliure introducció al medi ambient”.

En l'àmbit funerari

En el àmbit funerari

En l'àmbit del territori espanyol

·La Llei 10/1998 de 21 d'abril de Residus

A l'article 3 es defineix “residu” com:

“qualsevol substància o objecte, del qual el seu posseïdor es desprengui o del que tingui la intenció o obligació de desprendre's."

I a l'article 12.2 especifica:

“Queda prohibit l'abandó, abocament o eliminació incontrolada de residus en tot el territori nacional.”

Això és així sense disposar de la preceptiva llicència assenyalades en els articles 13 i següents, sota les possibles sancions especificades al capítol segon, articles 34 i 35.

En l'àmbit del territori espanyol

En l'àmbit del territori espanyol


No està permès deixar les urnes o escampar les cendres en llocs públics, en la naturalesa o al mar sense comptar amb l'autorització corresponent.

Convenis i Col·laboracions

Convenis

image
 

Tot i que els nostres clients tenen accés directe a la contractació del nostre servei, Gala Azul té convenis de col·laboració amb les principals empreses de Serveis Funeraris de l'àrea metropolitana de Barcelona i està inclòs, com a servei opcional, en algunes pòlisses de decés de les companyies amb les que treballem.
Col·laboracions

 

Volem realitzar la nostra activitat amb el màxim respecte pel medi ambient i és per això que col•laborem activament en la recerca i l’estudi de l’impacte medi ambiental que les diverses activitats humanes provoquen sobre el medi marí. En aquesta línia, tenim convenis de col•laboració signats amb diverses Universitats, entitats privades i Administracions públiques, que utilitzen les mostres i les dades per nosaltres recollides per dur a terme els seus estudis.

Ecologia i Medi ambient

El nostre major repte és avançar cap un sistema que permeti el desenvolupament tecnològic i energètic, sense desestabilitzar la sostenibilitat dels recursos naturals i garantint que les generacions futures rebran de les nostres mans un planeta habitable i sostenible.

Per aquest motiu, vam encomanar a “dnota medio ambiente SL", empresa especialitzada en estudis medi ambientals, un informe corresponent a la caracterització física i biològica dels fons marins afectats pel projecte de col•locació d’urnes funeràries a la província de Barcelona i l’avaluació dels seus efectes sobre altres usos legítims del mar.

El resultat d’aquest informe, certifica que la nostra activitat no produeix cap tipus d’impacte medi ambiental negatiu sobre el fons marí, la qual cosa ens va permetre obtenir el permís per part de les autoritats competents per poder realitzar la nostra activitat.

Organitzem l'acte de dipositar les cendres del teu ser estimat sota les ones del Mediterrani

 
Íntim! - Únic! - Sentit! - Ecològic!